మనిషికి భక్తి తోడైతే వచ్చే ఫలితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా!